Drukuj

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W SŁUPSKU

 

Nasze przedszkole jest ogólnodostępną placówką publiczną. Posiada 5 oddziałów do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do poszczególnych grup uczęszcza od 22 do 28 dzieci w zbliżonym wieku.

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli profesjonalnie przygotowanych zawodowo, kreatywnych, otwartych, uprzejmych: 3 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta.

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. Posiada 5 przestronnych sal dydaktycznych, salę do prowadzenia zajęć dodatkowych /języka angielskiego, ćwiczeń logopedycznych/. Co roku prowadzona jest modernizacja pomieszczeń, grupy doposażane są w pomoce dydaktyczne, gry, układanki, instrumenty muzyczne i zabawki.

Specyfiką przedszkola jest wspomaganie edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Placówka pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu spełnia potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.


CELE GŁÓWNE:

1. Organizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-kształcącego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole

2. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji.

4. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem

5. Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej

6. Propagowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu

7. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju

8. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych

9. Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

10. Systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

11. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta

12. Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka

KRYTERIA SUKCESU:

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

PLANOWANE DZIAŁANIA W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 3 LAT

1. Realizowanie i modyfikowanie przyjętej koncepcji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2. Kontynuowanie dobrych tradycji – organizowanie kolejnych edycji Międzyprzedszkolnego Przeglądu Plastycznego tematycznie związanego z miastem Słupsk, współpraca z Muzeum Pomorza Środkowego, innymi instytucjami i szkołami.

3. Wdrażanie nowatorskich i twórczych działań edukacyjnych.

4. Badanie losów absolwentów.

METODY PRACY

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

 • prof.E.Gruszczyk–Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
 • kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
 • pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci,
 • metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
 • elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • technika mandali głownie w zajęciach i zabawach plastycznych.

Posiadamy bogatą oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu

 • zajęcia rytmiczne
 • język angielski
 • tańce
 • zajęcia logopedyczne

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Konsekwencje pozytywne zachowania:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • oklaski,
 • emblematy,
 • przydział funkcji.

Konsekwencje negatywne zachowania:

 • brak nagrody,
 • upomnienie ustne,
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

 • kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej, opiekuńczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 • przeglądy, lustracje i monitoring wybranych obszarów pracy nauczycieli
 • obserwacja prowadzonych zajęć

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • indywidualne rozmowy podejmowane z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 • aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola,
 • podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy,
 • współpracują w grupach - wspólnie wybierają i modyfikują programy, układają i realizują plany miesięczne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki,
 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach,
 • wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola,
 • dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka. Zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka. Współpraca w naszym przedszkolu rozwija się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa.

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki,

a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Integralną częścią przedszkola są więc rodzice. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

2. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

3. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

4. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

5. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

6. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne)- zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola
 • Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 • Muzeum Pomorza Środkowego – organizacja konkursu plastycznego dot. zabytków Słupska,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 • Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
 • Akademią Pomorską
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego

PROGRAM ADAPTACYJNY

Program adaptacyjny ma na celu wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców , środowiska, pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizacji celów wychowawczych, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.

PROGRAM PROFILAKTYKI:

Program profilaktyczny ma na celu tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu ich zdrowia. Kształtowaniu nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, a także tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego aktywności fizycznej.

PROGRAM CZYTELNICZY

Program czytelniczy "Poczytaj mi, proszę" ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowania książką. Dzięki książce młody czytelnik ma możność poznawania otaczającej rzeczywistości, poszerzenia wiedzy o otaczającym świecie, książka uczy odróżniać dobro od zła, dostarcza bogactwa przeżyć wewnętrznych, kształtuje charaktery. Pierwszy etap czytelniczego rozwoju dziecka jest całkowicie uzależniony od inicjatywy dorosłych, stąd pomysł na wprowadzenie w grupie 3-latków codziennego głośnego czytania.

 


82.3%Poland Poland
8.2%United States United States
3.9%Russian Federation Russian Federation
2.4%Canada Canada
1%France France
0.5%Sweden Sweden
0.5%Germany Germany
0.3%United Kingdom United Kingdom
0.3%Ireland Ireland
0.1%Ukraine Ukraine

Wczoraj: 9
Bieżący tydzień: 18
Poprzedni tydzień: 80
Bieżący miesiąc: 175
Poprzedni miesiąc: 281
Ogółem: 774


JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Zobacz polityk cookie